Žalna seja ob smrti Antona Hočevarja

O B V E S T I L O

Grosuplje, 20. december  2010

Ž A L N A  S E J A

ob smrti našega člana

A N T O N A   H O Č E V A R J A


bo v SREDO, 22. decembra ob 19.30 uri
v sejni sobi Gasilskega centra Grosuplje, II. nadstropje.


Z žalno sejo želimo še zadnjič obuditi spomin na našega preminulega člana, ter mu  pripraviti lep pogrebni obred.

Vse člane PGD Grosuplje prosim za zanesljivo udeležbo.

PGD GROSUPLJE
PREDSEDNIK
I z t o k  V r h o v e c